Kommisjonsforordning om statistikk over husholdningenes bruk av IKT for referanseåret 2021

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1432 av 14. juli 2020 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 med spesifisering av antallet og titlene på variable for statistikk over husholdningenes bruk av IKT og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021

Commission delegated regulation (EU) 2020/1432 of 14.7.2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2021

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert området husholdningers bruk av IKT og kommunikasjonsteknologi som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne forordningen spesifiserer antall og titler på variable for statistikkområdet i referanseåret 2021.

Antallet variable overstiger ikke, med mer enn 5 prosent, variablene som samles inn på det tidspunkt rammeforordningen trådde i kraft, som er en av forutsetningene for at kommisjonen skal kunne vedta delegerte forordninger under rammeforordningen 2019/1700.

Variable for referanseåret er spesifisert i forordningens vedlegg i henhold til overordnede og mer detaljerte tema og forordningen angir også hvilke variable som er obligatoriske og frivillige. Blant de detaljerte tema beskriver variablene tilgang til og bruk av IKT, internettbruk, interaksjon med offentlige myndigheter, bruk av e-handelstjenester, barrierer til og utfordringer med bruk av IKT og e-handelstjenester, digitale ferdigheter, og sikkerhet, personvern og tillit.

Enkelte av variablene skal rapporteres etter bestemte inndelinger av NUTS - en regional inndeling for EU-medlemsland som ikke omfatter EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)4670
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1432
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: C2020R1432

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2020
Frist returnering standardskjema: 29.10.2020
Dato returnert standardskjema: 08.12.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: