Narkotikaprekursorer

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1737 av 14. juli 2020 om endring av Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1737 of 14 July 2020 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2020

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Forordning 2020/1737, som dette EØS-notatet omhandler, innebærer at stoffene methyl-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylat (PMK-methylglycidat), 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylsyre (PMK-glycidsyre) og alpha-phenylacetoacetamid (APAA) og methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA) methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA)  føres opp på listene, kategori 1, over narkotikaprekursorer i forordning 273/2004 og forodning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er implementert i norsk rett ved forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer). Forordning 111/2005 er vurdert som ikke EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke implementert i norsk rett.

Stoffene methyl-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylat (PMK-methylglycidat), 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylsyre (PMK-glycidsyre) og alpha-phenylacetoacetamid (APAA) og methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA) kan konverteres til det narkotiske stoffer.  Misbruk eller feilbruk forårsaker alvorlige problemer for folkehelsen, særlig det voksende antallet overdose, i en rekke områder i EU. Det finnes ikke tegn til lovlig bruk av stoffene i EU. 

På bakgrunn av høy risiko for at stoffene konverteres til et narkotisk stoff samt det forhold at det er begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Oppføring av stoffene medfører at de må føres på listene over narkotikaprekursorer for å tas inn i norsk rett. Dette gjøres ved en endring av forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer).og forskrift 17. februar 2006 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika .

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anes EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: