Ny mat - endring av bruksbetingelser og spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose/difukosyllaktose (2’-FL/DFL)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/50 av 12. januar 2021 som godkjenner endring av bruksbetingelser og spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose/difukosyllaktose (2’-FL/DFL) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/50 of 22 January 2021 authorising an extension of use and a change in the specifications of the novel food ‘2-fucosyllactose/difucosyllactose mixture’ and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksbetingelser og spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose/difukosyllaktose (2’-FL/DFL), som er tidligere godkjent som ny mat.

Forordningen godkjenner tilsetning i melkebaserte drikker og lignende produkter til småbarn. Beskrivelsen av produksjonsprosessen i spesifikasjonen gjøres mer generell, og 3’-fykosyllaktose inkluderes i angivelsen av oligosakkarider som utgjør ny mat-ingrediensen i spesifikasjonen.

Alle de søkte endringene av bruksbetingelser og spesifikasjoner var inkludert i den opprinnelige søknaden, som ble positivt vurdert av EFSA.

Merknader
Rettslige konsekvenser7

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/50
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R0050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2020
Frist returnering standardskjema: 22.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker