Økologi-Endring datoer nytt økologiregelverk-produksjonsregler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av 11. desember 2020 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 når det gjelder virkningsdato og visse andre relevante datoer for ikrafttredelse av Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2042 of 11 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/464 as regards its date of application and certain other dates that are relevant for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on organic production

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i forordning (EU) 2020/464 ved at virkningsdato blir utsatt fra 1.1.2021 til 1.1.2022. Videre blir datoer for overgangsordninger og rapporteringsforpliktelser forskjøvet med ett år. Forordning (EU) 2020/464 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket for området produksjonsregler for husdyr, og nye regler for dokumentasjon ved forkorting av omleggingsperioden av arealer til økologisk status. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien er virkningsdato for nytt økologiregelverk, forordning (EU) 2018/848, utsatt med ett år til 1.1.2022. Det er derfor nødvendig å gjøre tilsvarende endring og utsette virkningsdato for utfyllende regelverk til forordning (EU) 2018/848.

Følgende datoer i forordning (EU) 2020/464 blir utsatt med ett år:

 • Forordning (EU) 2020/464 definerer nytt krav til innhold i årlig rapportering som medlemsland skal oversende til EU-kommisjonen gjennom et elektronisk system (OFIS). Rettsakten utsetter kravet om første årsrapportering etter nytt krav fra 30.06.2022 til 30.06.2023 (jf. artikkel 25.4). 

 • Rettsakten forskyver følgende datoer for overgangsbestemmelser for virksomheter som driver med økologisk svine- og fjørfeproduksjon med ett år (jf. artikkel 26):

  • Krav innen 1.1.2030 istedenfor 1.1.2029 om å oppfylle nye regelverkskrav for fjørfe for spesifikke områder. Dette omfatter blant annet et nytt krav om maksimum antall etasjer i innredningen i fjørfehus ("aviar-system"), og nye krav for livkylling om dyretetthet i inne- og uteareal. Forutsetningen er at det er behov for betydelige strukturelle endringer i fjørfehuset eller behov for tilleggsareal for å imøtekomme nye regelverkskrav.

  • Krav innen 1.1.2030 istedenfor 1.1.2029 om å oppfylle nye regelverkskrav for svin når det gjelder fast dekke halve utearealet.

  • Krav innen 1.1.2025 istedenfor 1.1.2024 om å oppfylle nye regelverkskrav for fjørfe for spesifikke områder. Dette omfatter blant annet nye krav til minimum størrelse utgangshull i fjørfebygning fra inneareal til veranda, og kravet om tett skille mellom flokker for produksjon av andre fjørfekjøttarter enn slaktekylling (f.eks. kalkun). Forutsetningen for overgangsperiode er at det er nødvendig med strukturelle endringer (ombygging) i fjørfehuset.

 • Endrer virkningsdato for rettsakten fra 1.1.2021 til 1.1.2022 (jf. artikkel 27).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil blir gjennomført ved at det vedtas en ny økologforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten vurderes til kun å innebære en nyttevirkning for norske virksomheter og myndigheter. En slik utsettelse vil innebære at økologiske virksomheter og kontrollorganet Debio får bedre tid til å tilpasse seg nytt økologiregelverk. Det er spesielt en fordel at virksomheter som driver med økologisk fjørfeproduksjon får ett år ekstra å tilpasse nytt krav om maksimum antall etasjer i innredningen i fjørfehus, og nye krav til minimum størrelse utgangshull i fjørfebygning fra inneareal til veranda.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)2042
Rettsaktnr.: 2020/2042/EU
Basis rettsaktnr.: 2020/464
Celexnr.: 32020R2042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2020
Frist returnering standardskjema: 26.03.2021
Dato returnert standardskjema: 02.03.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker