Teknisk gjennomføringsstandard om informasjonsutveksling etter MAR artikkel 24(2) og 25

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1406 av 2. oktober 2020 om tekniske gjennomføringsstandarder om prosedyrer og skjemaer til bruk for informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre enheter som omtalt i artikkel 24(2) og 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1406 of 2 October 2020 laying down implementing technical standards with regards to the procedures and forms for exchange of information between competent authorities, ESMA, the Commission and other entities under Articles 24(2) and 25 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 27.10.20. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Rettsakten er avhengig av at MAR trer i kraft.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en underliggende rettsakt til Markedsmisbruksforordningen (MAR) og inneholder tekniske bestemmelser om kommunikasjonsmåter, prosedyrer og skjemaer som skal benyttes ved samarbeid og informasjonsutveksling mellom nasjonale tilsynsmyndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre myndigheter etter MAR art. 24 (2) og 25.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er i kraft i EFTA-landene og gjennomført i norsk rett. Det er meldt at MAR skal tre i kraft i Norge 1. mars 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, men det antas at det vil medgå noe ressurser i Finanstilsynet for å gjennomføre forpliktelsene etter forordningen og MAR.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)1406
Rettsaktnr.: (EU)2020/1406
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No. 596/2014
Celexnr.: 32020R1406

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2020
Frist returnering standardskjema: 16.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker