Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen om referanseverdierklæringens redegjørelse for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1816 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til redegjørelsen i referanseverdierklæringen om hvordan miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer er gjenspeilet i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1816 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Reglene trådte i kraft i EU 23. desember 2020. 

Reglene ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022 og trådte i kraft 15. desember 2022. 

Rettsakten er gjennomført i norsk rett i referanseverdiforskriften og trådte i 1. januar .2023.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir nærmere bestemmelser om hvordan referanseverdiadministratorer skal oppfylle artikkel 27 (2a) i referanseverdiforordningen, hvoretter referanseverdierklæringen skal inneholde en redegjørelse for hvordan ESG-faktorer (environmental, social and governance factors) er reflektert i hver referanseverdie eller familie av referanseverdier som administratoren leverer og publiserer. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i referanseverdiforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1816
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32020R1816

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2020
Frist returnering standardskjema: 23.11.2020
Dato returnert standardskjema: 16.11.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker