Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om spesifisering av opplysninger ifm. med STS-notifisering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1226 av 12. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder som presiserer hvilke oplysninger som skal innberettes i overenstemmelse med STS-meddelelseskravene

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1226 of 12 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council and laying down regulatory technical standards specifying the information to be provided in accordance with the STS notification requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordnigen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 27 inneholder bestemmelser om at det initierende foretak og det organiserende foretak i en verdipapirisering i fellesskap skal notifisere til ESMA hvor en verdipapirisering oppfyller kravene til å klassifiseres som STS-verdipapirisering. Opplysningene som skal innberettes vil variere avhengig av type verdipapirisering, og hvorvidt det skal utarbeides prospekt eller ikke. Den tekniske standarden inneholder maler for hvilke opplysninger skal innberettes for de ulike typene verdipapiriseringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser som innebærer vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1226
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1226

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2020
Frist returnering standardskjema: 25.12.2020
Dato returnert standardskjema: 02.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: