Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om STS-notifisering

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1227 av 12. november 2019 om fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder som presiserer hvilke oplysninger som skal innberettes i overenstemmelse med STS-meddelelseskravene

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1227 of 12 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to templates for the provision of information in accordance with the STS notification requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 27 inneholder krav til notifisering til ESMA hvor en verdipapirisering oppfyller kravene til STS-verdipapirisering. For å kunne bekreftes som en STS-verdipapirisering må kravene i verdipapiriseringsforordningen artikkel 19-22 og artikkel 23-26 være oppfylt. Den tekniske standarden angir maler som skal benyttes ved notifisering av STS-verdipapiriseringer til ESMA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser og vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1227
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2020
Frist returnering standardskjema: 02.10.2020
Dato returnert standardskjema: 21.10.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker