Utfyllende regler til referanseverdiforordningen om minimumskrav til referanseverdier for klimaovergangen og Paris-tilpassede referanseverdier

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1818 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minimumsstandarder for EU-referanseverdier for klimaovergangen og paristilpassede EU-referanseverdier

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Reglene er trådte i kraft i EU 23. desember 2020. Forordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder utfyllende regler om minimumskrav til EU-referanseverdier for klimaovergang og Paris-tilpassede referanseverdier, med hensyn til blant annet innholdet i referanseverdimetoden og transparens. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil eventuelt gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2016 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1818
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32020R1818

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2020
Frist returnering standardskjema: 23.11.2020
Dato returnert standardskjema: 16.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker