Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data

Delegert kommisjonsfororodning (EU) 2020/1229 av 29. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder verdipapiriseringsregisterets operasjonelle standarder for datainnsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontroll av fullstendighet og konsistens av dataene

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1229 of 29 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on securitisation repository operational standards for data collection, aggregation, comparison, access and verification of completeness and consistency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 17 har bestemmelser om at opplysningene om en verdipapirisering skal innhentes og vedlikeholdes av et verdipapiriseringsregister. Opplysningene skal være tilgjengelig for enhetene listet opp i artikkel 17 nr. 1 slik at disse kan oppfylle sine respektive forpliktelser etter forordningen. Den tekniske standarden omhandler standarder og prosedyrer for innhenting og behandling av opplysningene som oppbevares av verdipapiriseringsregistre. Den omhandler videre vilkår og betingelser for tilgang til de nærmere opplysningene oppbevart av verdipapiriseringsregisteret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser som innebærer økonomiske eller adminsitrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1229
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2019
Frist returnering standardskjema: 30.03.2020
Dato returnert standardskjema: 20.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker