Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1766 av 25. november 2020 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1766 of 25 November 2020 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er vedtatt i EU, og trer i kraft 1. januar 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30.12.2020 og er gjennomført i norsk rett i Forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør. Forskriftsbestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021. 

Sammendrag av innhold

Beslutningen er fattet av Kommisjonen i forbindelse med Brexit, og trer i kraft 1. januar 2021. Beslutningen fastsetter at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler (CSD'er) i Storbritannia er likeverdige de reglene som fremgår av forordning (EU) 909/2014 (CSDR, Central Securities Depositories Regulation), for en begrenset periode. Beslutningen opphører 30. juni 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert beslutningen som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1766
Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014
Celexnr.: 32020D1766

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2020
Frist returnering standardskjema: 27.11.2020
Dato returnert standardskjema: 27.11.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.12.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 241/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker