Vet-AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2107 av 14. desember 2020 om endring av beslutning 2007/25/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2107 of 14 December 2020 amending Decision 2007/25/EC as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakt 2007/25/EF fastsetter vilkår for innførsel av burfugl fra tredjeland i følge med eier, og rettsakten har sluttdato 31. desember 2020. Det er nødvendig å forlenge anvendelsesperioden med ett år til 31. desember 2021. Dette for å utarbeide de rettsakter som skal erstatte rettsakt 2007/25/EF. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i forskrift 23. januar 2006 nr 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. Hjemmelsfeltet blir oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

(Øk. og adm. konsekvenser)

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/2107
Celexnr.: 32020D2107

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker