Vet - Brexit BSE-status

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2212 av 22. desember 2020 som endrer vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE status for Storbritannia og dets kronbesittelse Jersey

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2212 of 22 December 2020 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of the United Kingdom and the Crown Dependency of Jersey

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, beslutning (EU) 2020/2212, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Vedlegget til beslutning 2007/453 inneholder en liste med BSE-statusen (negliserbar, kontrollert og ikke-fastsatt BSE-risiko) til medlemsstater, EFTA-stater og tredjeland. Listen er basert på Verdens dyrehelseorganisasjonens (OIEs) kategorisering av landenes BSE-risiko.

Siste gang utkast til rettsakt med omtale av Jersey ble mottatt av Mattilsynet, var det i forbindelse med TSE-arbeidsgruppemøte februar 2020. Saken ble trukket pga. juridiske utfordringer fordi Brexit-avtalen gjelder for Storbritannia med Isle of Man, Jersey og Guernsey. OIE hadde kun vurdert BSE-risikoen for Storbritannia.

På OIE-møtet mai 2020 ble følgende listeføring vedtatt:

- neglisjerbar BSE-risiko: Jersey og Nord-Irland

- kontrollert BSE-risiko: England, Wales og Skottland.

Endelig utkast til rettsakt er ikke mottatt av Mattilsynet og heller ikke vedtatt eller publisert i EU. Det ventes at rettsakten endrer listeføringen av Storbritannia og Jersey i samsvar med ovennevte vedtak fra OIE, samtidig som de flyttes til deler av listen som gjelder for tredjestater, istedenfor medlemsstater.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) der beslutning 2007/453/EU er gjennomført. Endringen ble fastsatt 29. desember 2020.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er utfordrende å vurdere alle økonomiske og administrative konsekvensene av Brexit. Endringen ved at Storbritannia føres opp på tredjelandslista i beslutningen ivaretar handel med EØS. Handelskravene vil imidlertid endres når Storbritannia defineres som et tredjeland. Til tross for dette er det naturlig at handelskravene for landet vil ligge tett opp til dagens handelskrav da dyrehelsestatus i landet er uendret. Nøyaktig hvordan disse kravene utformes er allikevel vanskelig å forutse.

Sakkyndige instansers merknader

På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den kun sendt til orientering i Spesialutvalget for matområdet. 

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. For å kunne ivareta kontinuerlig handel med Storbritannia er det avgjørende at landet føres opp på tredjelandslista samtidig med utmeldelsen av EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2212
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D2212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2020
Frist returnering standardskjema: 11.12.2020
Dato returnert standardskjema: 24.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2021

Lenker