Vet - Brexit kjæledyr tredjelandsliste

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2016 av 9. desember 2020 om endring av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder opplysningene om Det Forente Kongerike, Guernsey, Isle of Man og Jersey

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2016 of 9 December 2020 amending Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the entries for the United Kingdom, Guernsey, the Isle of Man and Jersey

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2020/2016, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Endringen av forordning (EU) nr. 577/2013 listefører Storbritannia (uten Nord-Irland), Guernsey, Isle og Man og Jersey på tredjelandslisten som gjelder ved flytting av kjæledyr til EU. 

Grunnen til at Storbritannia i listen ikke omfatter Nord-Irland er at det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord-Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen, og rettsakter hjemlet i disse, skal gjelde for Storbritannia når det gjelder Nord-Irland. Forordning (EU) nr. 576/2013 er en av de rettsaktene som skal gjelde for Nord-Irland, og forordning (EU) nr. 577/2013 er hjemlet i den.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kjæledyreiere og Mattilsynet. Når Storbritannia flyttes til tredjelandslisten i forordning (EU) 577/2013 vedlegg II del 2 vil den som tar med seg kjæledyr til Norge fra Storbritannia måtte ankomme Norge på Oslo Lufthavn eller Storskog, jf. kjæledyrforskriften § 9. De vil også måtte varsle Mattilsynet 48 timer før ankomsten . 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: forordning (EU) 2020/2016
Celexnr.: 32020R2016

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.01.2021