European risk classification scheme (ERCS) - delegert forordning

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2034 av 6. oktober 2020 som utfyller forordning (EU) 376/2014 med hensyn til den felleseuropeiske risikoklassifiseringen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2034 of 6 October 2020 supplementing Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the common European risk classification scheme

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverksforslaget er en delegert rettsakt og ble diskuteret i Expert Group on Aviation Safety i februar 2020. Luftfartstilsynet deltok i ekspertgruppen. Norge og flere av de andre statene uttrykte bekymring over detaljnivået i European Risk Classification Scheme og den økte arbeidsmengden forslaget så ut til å ville medføre for myndighetene. Et fåtall stater støttet forslaget slik det forelå, og påpekte at det vil harmonisere statenes praksis. Kommisjonen presenterte et revidert forslag i ekspertgruppemøtet i juni/juli 2020. Flere medlemsstater var fortsatt bekymret over tidsbruken med en så detaljert medode. Kommisjonen oppsummerte at de ville vurdere enkelte regeltekniske kommentarer til forslaget, og at de ville gå videre med prosessen med å få forordningen vedtatt. Regelverksforslaget var på høring i EU fra 15. juli  til 12. august 2020. Rettsakten ble vedtatt 6. oktober 2020 og trådte i kraft i EU 1. januar 2021. 

Den delegerte rettsakten og gjennomføringsforodningen om European Risk Classificaton Scheme henger sammen, og begge forordningene må være vedtatt og tråd i kraft før de kan anvendes. Gjennomføringsforordningen skal etter planen vedtas 4. kvartal 2021 med ikrafttredelse rundt årsskiftet 2021/22.

Norge har tatt et artikkel 103-forbehold for rettsakten på grunn av de administrative og økonomiske konsekvensenen rettsakten vil kunne få.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 376/2014 etablerer felles bestemmelser om rapportering, analysering og oppfølging av luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser i sivil luftfart. Forslaget til delegert kommisjonsforordning utfyller forordning (EU) 376/2014, da særlig artikkel 7 (6), som fastsetter krav til EU-Kommisjonen om å etablere en felles euopeisk metode for risikoklassifisering.

I regelverksforslaget defineres en metode for felleseuropeisk risikoklassifisering, European Risk Classification System (ECRS). ECRS skal brukes på rapporterte luftfartstilfeller som rapporteres etter forordning (EU) 376/2014, for å identifisere sentrale risikoområder og sikkerhetsutfordringer innen sivil luftfart.

Formålet med forslaget er å definere en felles europeisk risikoklassifisering av rapporterte luftfartstilfeller for å identifisere sentrale risikoområder. ECRS skal bidra til å identifisere rapporterte tilfeller som innebærer en stor flysikkerhetsrisiko for å kunne iverksette tiltak raskt der det er nødvendig.  I tillegg vil metoden gjøre det mulig å identifisere viktige risikoområder og sikkerhetsspørsmål ut fra innsamlet informasjon.

Det er foreslått regler for fremgangsmåten for gjennomføring av ECRS i forslag til Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av bestemmelser for gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning 376/2014 med hensyn til den felleseuropeiske risikoklassifiseringen (se eget EØS-notat). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i forordning 376/2014, som er gitt med hjemmel i TFEU artikkel 100.

Forordning (EU) 376/2014 er gjennomført i luftfartsloven. Utfyllende regelverk til denne forordningen er tatt inn i norsk rett i forskrift 1. juli 2016 nr. 868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. Den delegerte kommisjonsforordningen vil bli gjennomført ved endring av nevnte forskrift.

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet må risikoklassifisere rapporterte luftfartstilsfeller ved å bruke European Risk Classification Scheme (ERCS). I tillegg må Luftfartstilsynet konvertere den risikoklassifiseringen organisasjoner har gjort til matrisen som følger av European Risk Classification Scheme. Så langt Luftfartstilsynet vet, fins ingen måter å "automatisk" konvertere organisasjonenens risikoklassifisering. Kravet om risikoklassifisering vil innebære økt ressursbruk for Luftfartstilsynet. 

Et grovt estimat er at det i snitt vil kunne ta ca. 15 minutter å risikoklassifisere hvert luftfartstilfelle ved bruk av ERCS. Luftfartstilsynet har de seneste årene mottatt rapport om rundt 10 000 luftfartstilfeller årlig. Samlet vil oppgaven med ERCS dermed kreve drøyt et årsverk, men dette er beheftet med betydelig usikkerhet – vi har ikke erfaringstall å ta utgangspunkt i siden vi ennå ikke har brukt ERCS. Dessuten kan antall rapporterte luftfartstilfeller komme til å avvike fra «normalen» i årene som kommer, men langtidsprognosene er jo at luftfartsaktiviteten (og dermed antall luftfartstilfeller) vil komme tilbake til det nivået vi hadde før koronaen. Det er her tale om samlet ressursbruk for denne oppgaven knyttet til risikoklassifisering, jf. at samme informasjon er tatt inn i omtalen av den tilhørende gjennomføringsforordningen som etter planen gis 4. kvartal 2021 (se eget EØS-notat for denne).

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til rettsakt har ikke vært behandlet i Spesialutvalget. Det har heller ikke vært på høring.

Vurdering

Regelverksforslaget innebærer en felles metodikk for å risikoklassifisere rapporterte luftfartstilfeller. Luftfartstilsynet støtter intensjonen med risikoklassifisering og mener definisjonene i forslaget ser forståelige ut. Luftfartstilsynet mener det foreslåtte ERCS er for detaljert og at en så stor detaljgrad vil medføre økt ressursbruk for Luftfartstilsynet sammenliknet med en mindre detaljert matrise. Så langt Luftfartstilsynet vet, fins det ingen måter å "automatisk" konvertere den risikoklassifiseringen organisasjoner har gjort til matrisen som følger av European Risk Classification Scheme. I det siste forslaget til Kommisjone ble ikke graden av detaljer endret. Norge mener fortsatt at en mindre detlajert ECRS ville ført til mindre ressursbruk hos myndighetene.  

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant. Det er ikke tatt stilling til om den er akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)6763
Rettsaktnr.: 2020/2034
Basis rettsaktnr.: 376/2014
Celexnr.: 32020R2034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2020
Frist returnering standardskjema: 27.01.2021
Dato returnert standardskjema: 19.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker