Endring av likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Storbritannia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av, for en begrenset periode, at det regulatoriske rammeverket som gjelder sentrale motparter i Det forente kongdømmet av Storbritannia og Nord-Irland, er likeverdig, i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2211 of 19 December 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er trådt i kraft i EU,og inntatt i EØS-avtalen ved Joint Committee Decision 43/2020 med ikrafttredelse 21. mars. 

Sammendrag av innhold

Beslutningen endrer en ekvivalensbeslutning truffet av Kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med tilhørende kommisjonsfordninger. Endringsbeslutningen endrer datoen for uløpet av ekvivalensbeslutnignen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen i norsk rett er gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil bare gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning. Storbritannia har nå gått ut av EU med en overgangsordning og beslutningen får derfor ingen effekt. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2211
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32019D2211

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2020
Frist returnering standardskjema: 01.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker