Endringer i forordning 2016/799 som følge av egne bestemmelser om ombordveiingsutstyr i forordning 2019/1213

Kommisjonsforordning 2020/158 som endrer gjennomføringsforordning 2016/799 med tanke på ombordveiingsutstyr i kjøretøy.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/158 of 5 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 for the purpose of on-board weighing equipment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2020

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 26 februar 2020. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gjør endringer i forordning 2016/799 om tekniske spesifikasjoner for smart fartsskriver. 

I forordning 2016/799 vedlegg 1C tillegg 14 punkt 5.5 står det regler om tilpasning til ombordveiingsutstyr i direktiv 2015/719. 

EU har imidlertid nylig gitt særskilte bestemmelser om ombordveiingsutstyr i forordning 2019/1213 som er i strid med bestemmelene i nevnte punkt 5.5. 

Etter forordning 2020/158 slettes bestemmelsene i forordning 2016/799 vedlegg 1C tillegg 14 punkt 5.5

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må innlemmes i kjøre- og hviletidsforskriften § 1. Samferdselsdepartementet er vedtaksmyndighet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen anses fornuftig all den tid reglene i 2016/799 vedlegg 1C tillegg 14 punkt 5.5 er i strid med de nye reglene om ombordveiingsutstyr i forordning 2019/1213. Det bemerkes at Norge har gjennomført 2019/1213 i norsk rett, men ikke gjort det obligatorisk med slikt utstyr. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/158
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/799
Celexnr.: 32020R0158

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker