Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/378 av 5. mars 2020 om godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/378 of 5 March 2020 concerning the authorisation of L-leucine as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-laucin produsert ved hjelp av E. coli (NITE BP-02351) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er også godkjent som aromastoff i fôr for alle dyr. L-leucin i form av aromastoff er ikke foreslått godkjent tilsatt drikkevann. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning av aminosyrer til drikkevann, og preparatet skal derfor merkes med en advarsel om dette.  Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-lucin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/378
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2020
Frist returnering standardskjema: 03.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2020
Høringsfrist: 15.04.2020
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker