Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser om formater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/182 av 14. januar 2020 om formater på området yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/182 of 14 January 2020 on models in the field of professional qualifications in inland navigation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. januar 2020 og publisert i Official Journal 11. februar 2020.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2017/2397 setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. Gjennom ny forordning 2020/182 suppleres direktiv 2017/2397 ved at det fastsettes formater for EU-kvalifikationssertifikater, sjøfartsbøker, standarddokumenter for kombinering av EU-kvalifikationssertifikater og sjøfartsbøker, samt loggbøker og sertifikater for praktisk eksamen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/182
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2020
Frist returnering standardskjema: 25.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker