Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser om standarder for databaser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/473 av 20. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til standarder for databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/473 of 20 January 2020 supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards for databases for the Union certificates of qualification, service record books and logbooks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2017/2397 setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. Gjennom forslag til ny forordning suppleres direktiv 2017/2397 ved at det foreslås fastsatt standarder for databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker. Forslaget innebærer også at kommisjonen skal opprette og drifte en felles database for registrering og utveksling av data om EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker, som medlemsstatene skal koble til sine nasjonale registre.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/473
Basis rettsaktnr.: 2017/2397
Celexnr.: 32020R0473

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2020
Frist returnering standardskjema: 06.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker