Polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner

Kommisjonsforordning (EU) 2020/355 av 26. februar 2020 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner

Commission Regulation (EU) 2020/355 of 26 February 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycerol polyricinoleate (E 476) in liquid vegetable oil emulsions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyglyserolpolyrisinolat (E 476) et allerede godkjent tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori 02.2.2. "Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i forskrift (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner". Dagens regulering godkjenner opp til 4000 mg polyglyserolpolyrisinolat / kg, men bare for smørbart fett med et fettinnhold på 41% eller mindre og lignende smørbare produkter med et fettinnhold på mindre enn 10% fett. 

Den 27. mai 2017 ble det sendt inn en søknad om godkjenning av bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner for salg til sluttbruker, med et fettinnhold på 70% eller mindre. Polyglyserolpolyrisinolat (E 476) skal bli benyttet som emulgator i vann-i-oljeemulsjoner. Tilsetningsstoffet stabiliserer oljeemulsjoner med høyt vanninnhold.  Emulsjoner med polyglyserolpolyrisinolat (E 476) ga bedre resultater, både med hensyn til fysiske så vel som organoleptiske egenskaper, enn andre emulgatorer det ble sammenlignet med. Emulsjonen kan brukes på samme måte som vegetabilske oljer for tilberedning av kalde og varme retter. Emulsjonen har imidlertid et lavere fettinnhold (70% eller mindre), og derfor et lavere kaloriinnhold enn den vegetabilske oljen som ble brukt til produksjonen. Det er behov for 4000 mg polyglyserolpolyrisinolat / kg for å oppnå et tilfredsstillende produkt. 

Ved hjelp av «Food Additives Intake Model» viser søker at den foreslåtte brukermengden på 4000/kg ikke vil føre til noen helsemessig bekymring av betydning fordi totaleksponeringen vil ikke overskride ADI. Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og det er derfor  ikke bedt om en risikovurdering fra EFSA.  Det anses hensiktsmessig å godkjenne bruken av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner for salg til sluttbrukeren, med et fettinnhold på 70% eller mindre, i matvarekategori 02.2.2 "Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i forordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner".

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i flytende vegetabilsk oljeemulsjoner for salg til sluttbrukeren vil ikke føre til noen økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet mener derfor at rettsakten er relevant og akkseptabel 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt:
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/355
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R0355

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 23.03.2020
Høringsfrist: 20.04.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker