Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/229 av 19. februar 2020 om godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/229 of 19 February 2020 concerning the authorisation of L-tryptophan as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-tryptofan som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. L-trypotfan er produsert ved hjelp av Escherichia coli (KCCM 80135), Escherichia coli (KCCM 80152), Escherichia coli (CGMCC 7.248) eller Corynebacterium glutamicum (KCCM 80176). For å beskytte de som jobber med produksjon av tilsetningsstoffet er det krav til maksimalinnhold av endotoksiner i luften (1600 IU endotoksiner/m3 luft). EFSA har vurdert tilsetningsstoffet til å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-tryptofan skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/229
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2020
Frist returnering standardskjema: 06.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.02.2020
Høringsfrist: 23.03.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker