Kommisjonsforordning om IKT-statistikk for referanseåret 2020

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1910 av 7. november 2019 som implementer europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om statistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2020

Commission Regulation (EU) 2019/1910 of 7 November 2019 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for reference year 2020 (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1910 implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Europaparlaments- og rådsforordningen oppretter en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet. Regelverket grupperer statistikken i moduler og det foreligger to hovedmoduler; modul I. Foretakene og informasjonssamfunnet og modul II. Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1910 er av teknisk karakter og angir i vedlegg de ulike emnene/variablene som skal gjelde for referanseåret 2020 for de to modulene. I forordningen fastsettes fristene for innrapportering av data, metadata, og kvalitetsrapport til Eurostat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistkkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rapporteringen er i stor grad sammenfallende med tidligere års rapporteringer og forordningen har derfor ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har vurdert forordningen og finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1910
Basis rettsaktnr.: 808/2004
Celexnr.: CELEX:32019R1910

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: