Konserveringsmiddel i flytende fargepreparater, vedlegg III

Kommisjonsforordning (EU) 2020/268 26. februar 2020 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende farge preparater for dekorativ farging av eggeskall.

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/268 of 26 February 2020 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sorbic acid (E 200) in liquid colour p

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler en Kommisjonsforordning som endrer vedlegg III i forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater for dekorativ farging av eggeskall. Vedlegg III i tilsetningsstofforordningen er en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i bærere, tilsetningsstoffer, enzymer, smakstilsetninger, næringsstoffer og deres bruksbetingelser. Sorbinsyre (E 200) er allerede godkjent i fargestoffer med en grenseverdi på 1500 mg / kg i fargepreparatet for salg til sluttforbruker.

Den 27. april 2017 ble det sendt inn en søknad om økt grenseverdi av sorbinsyre (E200), 2500 mg / kg i flytende fargepreparater. Den økte grenseverdien gjelder bare for flytende fargepreparater som skal benyttes på eggeskall.
Søker viser at økt mengde sorbinsyre i flytende fargepreparat forlenger holdbarheten slik at fargepreparatet kan benyttes over et år, dvs. to påskehøytider. I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008, skal Kommisjonen innhente medlemsstatenes myndigheters synspunkter for å oppdatere EU-listen over tilsetningsstoffer i matvarer som er angitt i vedlegg III til forordning (EF) Nr. 1333/2008, bortsett fra når den aktuelle oppdateringen ikke har økt helsemessig risiko av betydning. Det er ikke funnet noen å være noen økt helsemessig risiko av betydning i dette tilfellet, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det anses hensiktsmessig å godkjenne bruken av sorbinsyre (E 200) som konserveringsmiddel i flytende fargepreparater for salg til sluttforbruker for dekorativ farging av eggeskall på grenseverdi på 2500 mg / kg i fargepreparatene
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av sorbinsyre (E 200) som konserveringsmiddel i flytende fargepreparater for salg til sluttforbruker for dekorativ farging av eggeskall på grenseverdi på 2500 mg / kg i fargepreparatene

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/268
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R0268

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.02.2020
Høringsfrist: 16.03.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker