Plantevernmidler - harmonisert klassifisering aktive stoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/103 av 17. januar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til harmonisert klassifisering av aktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/103 of 17 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the harmonised classification of active substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 24. januar 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter endringer i forordning (EU) nr. 844/2012 om prosedyrene for behandling av fornyet søknad om godkjenning av aktive stoffer som hører inn under forordning (EU) 1107/2009. Aktive stoffer som vurderes for godkjenning skal ha en harmonisert klassifisering etter det såkalte CLP-regelverket som gjelder klassifisering og merking av kjemikalier etter forordning (EU) nr. 1272/2008. Endringene innebærer justerte prosedyrer og tidsfrister for når og hvordan et rapporterende medlemsland skal levere forslag til harmonisert klassifisering av aktive stoffer til ECHA (European Chemical Agency) som er ansvarlig for CLP-regelverket. Prosedyrer og tidsfrister blir dermed harmonisert med det som gjelder for levering av utkast til rapport til EFSA (European Food Safety Authority) som grunnlag for deres for risikovurdering av de aktive stoffene. Dette vil samlet sett gi en mer samordnet og effektiv behandling av søknader om godkjenning/regodkjenning av aktive stoffer.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil innebære mer arbeid og ressursbruk for Mattilsynet i forbindelse med utarbeidelse av rapportutkast. Disse merkostnadene vil kunne innarbeides i grunnlaget for gebyr som pålegges virksomheter som søker preparater godkjent i Norge. Denne gebyrendringen vil bli gjennomført så snart som mulig. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/103
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2019
Frist returnering standardskjema: 08.04.2020
Dato returnert standardskjema: 31.03.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker