Aroma: Fjerner fem aromastoff fra vedlegg A i Unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1681 av 12. november 2020 om endring og korrigering i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til noen aromastoff.

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1681 of 12 November amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner stofffene FL-nr.: 07.130, 07.134, 07.225, 07.226 og 07.231 i FGE.210 fra Unionslisten, vedlegg I til fo. EF) 2008/1334.

EFSA har vurdert at stoffene  kan være genotoksiske.

Det har inntil nå ikke vært knyttet restriksjoner til bruk av disse stoffene til noen matvarekategorier. Damasconer er en serie nære relaterte kjemiske komponenter fremstilt av essensielle oljer. Damasconer blir også kalt rose ketoner, da det er kjent for rose lukt. De skal være mye brukt i parfymefremstilling og i aromaer. Industrien har uttrykt bekymring for at de ikke kan bruke stoffene lengre.

Rettsakten har blitt umiddelbart implementert i EU. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere. Det er ikke kjent at produktet brukes i Norge. NHO har vært bedt om å kommentere forslaget om å fjerne disse stoffene, uten at kommentarer til stoffene ble gitt. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for den norske næringen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

NHO er blitt bedt om å gi innspill til bruk av disse stoffene i Norge, og anslå hva dette vil bety for norsk industri hvis disse stoffene fases ut som aromastoffer. Det ble bedt om tilbakemelding innen 13. juni. Vi fikk ingen innspill fra NHO.

Mattilsynet syntes det er positivt at det er lagt fram forslag til ny forordning som faser ut disse fem stoffene som kan være genotoksiske aromastoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1681
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32020R1681

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2020
Frist returnering standardskjema: 02.12.2020
Dato returnert standardskjema: 30.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.09.2020
Høringsfrist: 15.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker