Endring og forlengelse av koronatiltak kontrollforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1087 av 23 juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til gjennomføring av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter av spesifikt autoriserte fysiske personer, utførelse av analyser, testing eller diagnoser og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1087 of 23 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the performance of official controls and other official activities by specifically authorised natural persons, the performance of analyses, testing or diagnoses and the period of application of temporary measures is to be incorporated into the EEA Agreement.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Med denne forordning forlenges enkelte av unntakene som er gitt i forordning (EU) 2020/466. Forordning (EU) 2020/466 har gitt viktige unntak når det gjelder offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å avhjelpe myndighetene under koronasituasjonen frem til 1. oktober 2020. Kommisjonen har nå begrenset unntakene til de som er helt nødvendige for å avhjelpe situasjonen.

Følgende artikler forlenges:

  • Artikkel 4 som åpner for at det kan gjennomføres kontroll av offentlige attester basert på elektronisk kopi av originalen, eller på et elektronisk format av sertifikatet eller attesten som er produsert og fremlagt i Trade Control and Expert System (TRACES). 
  • Artikkel 5, b åpner for at møter med virksomheter og deres personell i forbindelse med offentlig kontroll kan gjøres via fjernkommunikasjon. 

Følgende artikler oppheves:

  • Artikkel 3  som åpnet opp for at myndighetene kunne utpeke én eller flere fysiske personer på grunnlag av deres kvalifikasjoner, opplæring og praktiske erfaring, til å gjøre oppgaver forbundet med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet. 
  • Artikkel 5, a som åpnet for at analyser, testing eller diagnostisering kunne utføres av ethvert laboratorium som er utpekt for dette formålet av myndigheten på midlertidig basis.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må gjennomføres i norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette er videreføring av lempinger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. 

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/1087
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625
Celexnr.: 32020R1087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2020
Frist returnering standardskjema: 31.07.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker