Forordning om tiltak for jernbanen

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.07.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.11.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 7. oktober 2020.

Rettsakten har vært til skriftlig behandling hos Spesialutvalget for transport.

Sammendrag av innhold

Forordningen etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, men likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger i stedet av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC. Avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftsreglene i det sistnevnte direktivet.

Tidsrommet forordningen gjelder for (referanseperioden) er 1. mars 2020 og til den 31. desember 2020, jf. forordningens art. 1. Forordningen er forlenget gjennom forordning (EU) 2020/2180 og gjelder etter forlengelsesforordningen frem til 31. juni 2021. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktv 2012/34/EU inngår i EUs fjerde jernbanepakke, og denne er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Innlemmelse av forordningen må dermed vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, og det kan vurderes om forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge har Bane NOR utsatt innkreving av infrastrukturavgifter som et tiltak mot Covid-19-pandemien. Dette var et midlertidig tiltak som ikke er ment å ha en budsjetteffekt i 2020. Innbetaling av avgiften ble utsatt til 20. september. Alle gods- og persontogselskap betalte iht. ny frist.

Sakkyndige instansers merknader

Slik Statens jernbanetilsyn ser det har generelle avgiftsnedsettelser fordeler siden de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne forutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter vårt syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.


Tilsynet som markedsovervåkingsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak. Det understrekes i tråd med dette flere steder i forordningen at avgiftsnedsettelser også må være i tråd med statsstøttereglene.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1429
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2020
Frist returnering standardskjema: 02.02.2021
Dato returnert standardskjema: 17.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker