Vet-TSE

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/xx av xx.xx.2020 som endrer vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 av Europaparlamentet og Rådet når det gjelder videre undersøkelser av positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

Commission Regulation (EU) No 2020/xx of xx xx 2020 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I dag er det krav om at TSE-tilfeller som etter innledende tester ikke kan avskrives å være kugalskap, BSE, må testes videre i ett av tre laboratorier som er listet opp i TSE-forordningen. Listen over de tre laboratoriene strykes nå, og EUs referanselaboratorium gis mer fleksibilitet til å velge laboratorium og type tester som man skal gå videre med. Begrunnelsen for endringen er at behovet kan variere fra tilfelle til tilfelle. EUs referanselaboratorium skal få assistanse fra STEG-gruppen (Strain Typing Expert Group), og fra relevant nasjonalt referanselaboratorium.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 999/2001

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker