Forsiden

EU4Health-programmet

Europaparlaments- og rådsforordning av 24.mars 2021 om etableringen av et program for Unionens tiltak på helseområdet ("EU4Health-programmet") - for perioden 2021-2027 og som opphever forordning (EU) Nr 282/2014

REGULATION (EU) 2021/522 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 March 2021 establishing a Programme for the Union's action in the field of health ('EU4Health Programme') for the period 2021-2027, and repealing Regulation (EU) No 282/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2020

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Stortinget ga sitt forhåndssamtykke til deltakelse i EU4HEalth 2.juni 2021, under behandlingen av prop S. 173.

Norsk deltagelse i EU4Health – forordning 2021/522 - ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 24 september 2021.

Sammendrag av innhold

Den 28 mai 2020 la Europakommisjonen frem et revidert forslag av langtidsbudsjettet for 2021 – 2027, tidligere vedtatt den 2. mai 2018.  I det reviderte langtidsbudsjettet ble det  foreslått  et separat, stort helseprogram, EU4Health. Etter trilogforhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet høsten 2020 ble den økonomiske rammen for programmet oppjustert til 5,3 mrd euro.

EU4Healths overordnede mål er å bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet. Styrking av helsesystemer skal blant annet skje gjennom å understøtte digital omlegging, styrke koordinering mellom medlemslandene, samt bidra til økt erfaringsutveksling og datadeling.

Programmet understøtter EU-kommisjonens målsettinger om å skape en europeisk helseunion, som skal gi bedre beredskap mot helsetrusler, og inkluderer tiltak for å styrke EUs legemiddelbyrå (EMA) og EUs smittevernssenter (ECDC) hvor Norge deltar, og opprettelse et nytt byrå innen helseberedskap,  Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge deltokaktivt i  EUs tredje helseprogram, som hadde 2020 som siste programår. Deltagelse i EUs nye helseprogram EU4Health ble vedtatt av Stortinget 2 juni 2021 (Prop.173 S). Endring av EØS-avtalen til å også omfatte deltakelse i EU4Health krever ikke lov- eller forskriftsendringer, men ettersom  norsk deltakelse i programmet vil innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, var Stortingets samtykke til å delta nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i EUs helseprogram, EU4Health, (2021–2027) er det ventet at EØS-komiteen vedtar en endring av protokoll 31 artikkel 16 i EØS-avtalen, slik at avtalen også omfatter programmet EU4Health. I innledningen til beslutningsutkastet blir det vist til artikkel 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedlegg og visse protokoller til avtalen. Videre blir det fastslått at avtalepartene (EØS/EFTA-statene) skal utvide samarbeidet til å omfatte beslutningen om å innlemme i avtalen programmet EU4Health (2021-2027).

Selv om den formelle innlemmelsen først er ventet i september 2021, kan Norge likevel allerede delta i programmets faglige aktiviteter og samarbeide, i tråd med gjeldende regelverk for deltagelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Deltakelse i programmet vil innebære at Norge må bidra med et finansielt bidrag knyttet til EFTA/EØS-andelen av den
totale programkostnaden som er EØS-relevant.

 EU4Health har en ramme på 5,3 mrd euro. For perioden 2021-2027 er det norske bidraget ca 200 mill kr pr år, ca 1,4 mrd kr for hele programperioden. Valutasvigninger kan påvirke beløpet.

Stortingets samtykke til de budsjettmessige konsekvensene ble gitt 2 juni 2021, og budsjettmessige konsekvenser blir innarbeidet i de årlige statsbudsjettene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse. Prop S. 173 om samtykke til deltakelse i EU4Health har vært til behandling i departementsfellesskapet før Stortingsbehandlingen.

Vurdering

Norsk deltagelse  i EU4Health for perioden 2021-2027 har startet opp og det legges opp til bred mobilisering av norske aktører for å søke tilgjengelige midler under EU4Health, samt til  faglige samarbeid innen beredskap og øvrige tematiske områder.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)405
Rettsaktnr.: EU/2021/522
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0522

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2021
Frist returnering standardskjema: 29.09.2021
Dato returnert standardskjema: 28.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 271/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker