Forsiden

Forordning 2020/910 av 30. juni 2020 om endring av forordninger (EU) 2015/1998, 2019/103 og 2019/1583 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer.

Kommisjonsforordning (EU) 2020/910 av 30. juni 2020 om endring av av forordning (EU) 2015/1998, forordning (EU) 2019/103 og forordning (EU) 2019/1583 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer for visse krav som følge av Covid-19 pandemien.

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/910 of 30 June 2020 amending Implementing Regulations (EU) 2015/1998, 2019/103 and 2019/1583 as regards postponing dates of application for certain measures in the context of the Covid-19 pandemic.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet vil gjennomføre forordning (EU) 2020/910 av 30. juni 2020 gjennom nasjonal rett ved oppdatering av securityforskriften § 3. 

Regelverksforslaget ble presentert og diskutert under ekstraordinært AVSEC-møte mai 2020. Forslaget ble sendt på skriftlig votering blant medlemslandene i juni 2020.   

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Forordning (EU) 2020/910 av 30. juni 2020 endrer bestemmelser i forordning (EU) 2015/1998, nærmere bestemt bestemmelser om ikrafttredelse av visse regelverkskrav gitt i endringsforordning (EU) 2019/103 og endringsforordning (EU) 2019/1583. Forordningene gjelder regler for re-godkjenning av luftfartsselskaper, luftfartsoperatører og enheter som utfører sikkerhetskontroll for frakt og post som ankommer fra tredjeland (ACC3-godkjenninger), utsettelse av visse krav som gjelder ivaretakelse av cybersecurity, endringer for bakgrunnssjekk, standarder for EDS og ETD (explosive detection system og explosive trace detection).

Det er gjort visse endringer i kapittel 6 i forordning (EU) 2015/1998 som omhandler ACC3-godkjenninger. Som følge av utbruddet av Covid-19 har utføringen av slike re-godkjenninger av ACC3 blitt hindret av årsaker som er utenfor kontrollørenes ansvar eller kontroll. Kommisjonen har nå etablert tiltak som danner grunnlag for å implementere en alternativ og framskutt prosess for slike sikkerhetsvalideringer av de leverandørkjedene som berøres av konsekvensene som følge av utbruddet med Covid-19.  

For regler om utsatt ikrafttredelse, har Kommisjonen foreslått at personer som er underlagt kontroll før ansettelse må ha søkt og bestått krav til standard bakgrunnssjekk innen 30. juni 2021. Godkjenning av standard bakgrunnssjekk gjelder for tre år eller til 30. juni 2024 avhengig av hva som kommer først. Ikrafttredelse for krav etter utvidet bakgrunnssjekk er utsatt til 31. desember 2021. Ikrafttredelse av krav som berører cybersecuritytiltak etter forordning (EU) 2019/1583 er utsatt til 31. desember 2021. For kapittel 12 er det gjort utsettelse for datoer som gjelder opphør av bruk av Standard 2-utstyr og bruk av Standard 3-utstyr for EDS. 

Kommisjonen har gjennomført endringene som følge av den ekstraordinære situasjonen i luftfarten i lys av utbruddet av Covid-19. Hensikten med utsettelsen og endringene er å bidra til å lette arbeidsbyrden for de nasjonale luftfartsmyndighetene og aktørene i markedet i denne perioden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.  Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har ikke identifisert noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører som følge av selve utsettelsen som nå gjennomføres. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 300/2008 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/910
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32020R0910

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker