EØS-notatbasen

Forordning om arbeidskraftsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/257 av 16. desember 2019 som supplerer forordning 2019/1700 med antallet og titlene på variabler for arbeidskraftsområdet

Commission delegated regulation (EU) 2020/257 of 16.12.2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the labour force domain

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Denne forordningen fastslår antall og titler på variabler som skal samles inn for AKU, se vedlegget i forordningen.

Antallet variable overstiger ikke, med mer enn 5 prosent, variablene som samles inn på det tidspunkt rammeforordningen trådde i kraft, som er en av forutsetningene for at kommisjonen skal kunne vedta delegerte forordninger under rammeforordningen 2019/1700.

AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis og årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår kjernevariablene og den første ordinære modulen hvor datainnsamlingen starter i 2021.  Den ordinære modulen gjelder arbeidsmarkedssituasjonen for migranter og deres etterkommere. Resterende ordinære og ad-hoc moduler blir fastslått i tilsvarende delegerte kommisjonsforordninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/257
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R0257

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema: 07.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: