Forordning om felles elementer i europeisk statistikk for personer og husholdninger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/2181 av 16. desember 2019 som spesifiserer tekniske forhold som er felles for flere datasett i henhold til forordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2019/2181 of 16.12.2019 specifying technical characteristics as regards items common to several datasets pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder. Enkelte variabler er felles for flere av disse områdene og den den implementerende forordningen standardiserer variablene som er felles for flere datasett. Dette vil bedre sammenlignbarheten og sikre felles tolkning og anvendelse den europeiske statistikken.

Artikkel 2 gir definisjonene for elementer som er felles for undersøkelsene, og artikkel 3 beskriver tekniske forhold ved populasjon og observasjonsenheter. I tillegg beskriver artikkel 4 spesielle tilfeller av hvordan personers vanlige bosted skal defineres, noe som er viktig for samsvar mellom statistikker med personer og husholdninger som observasjonsenhet.

Vedlegget til forordningen gjengir de felles variablene under rammeforordningen, samt variabelbeskrivelser og klassifikasjoner som skal anvendes. I tillegg til at de felles variablene under IESS skal defineres i henhold til standardiserte beskrivelser skal også standardiserte, internasjonale klassifikasjoner for utdanning (ISCED), yrke (ISCO), land (SCL GEO), regioner (NUTS) og næring (NACE) anvendes.

NUTS er en regional inndeling for EU-medlemsland og omfatter ikke EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av de kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/2181
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R2181

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2020
Frist returnering standardskjema: 14.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: