EØS-notatbasen

Forordning om gjennomføring en arbeidskraftsundersøkelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2240 av 16. desember 2019 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene for, samt innholdet i kvalitetsrapportene om gjennomføring av en utvalgsundersøkelse på området arbeidskraft i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2019/2240 of 16 December 2019 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert arbeidskraftsundersøkelsen (Labour Force Survey (LFS)) som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne implementerende forordningen spesifiserer tekniske detaljer ved undersøkelsen, variable og deres definisjoner, rapporteringsformat og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen.

I tillegg til detaljerte definisjoner for variable og konsepter for undersøkelsen, defineres også populasjonen og det oppstilles detaljerte krav til utvalgstrekking. Forordningen beskriver også datainnsamlingsperioder og enkelte overordnede prinsipper og metoder som skal anvendes i behandlingen av data. Artikkel 10 i forordningen fastslår at enkelte tilbakeregnede serier skal beregnes, i henhold til metode og innholdet i denne forordningen for perioden første kvartal 2009 - fjerde kvartal 2020.

Detaljerte variabelbeskrivelser er gjengitt i forordningens vedlegg 1.

Artikkel 8 viser til detaljerte flytskjema for spørsmål for de ulike delene og modulene av undersøkelsen. Disse er gjengitt i forordningens vedlegg 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2240
Basis rettsaktnr.: 2019/1700
Celexnr.: 32019R2240

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2020
Frist returnering standardskjema: 14.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: