Forordning om kvalitetsrapporter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2180 av 16. desember 2019 om spesifisering av ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2019/2180 of 16 December 2019 specifying the detailed arrangements and content for the quality reports pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som dekker statistikker innenfor syv hovedområder. Denne implementerende forordningen spesifiserer detaljert oppsett av og innhold i kvalitetsrapporter for statistikkene i rammeforordningen.

En vesentlig del av kvalitetsrapportene er beregningen av presisjon i estimatene. Metoden for å fastslå hvorvidt presisjonskravene er oppfylt er beskrevet i artikkel 4. Forordningen definerer en del felles konsepter samt krav til selve rapporteringen. Innholdet i kvalitetsrapportene fremkommer  i forordningens vedlegg. Innholdet i kvalitetsrapportene strekker seg fra overordnet metainformasjon om de ulike statistiske undersøkelsene til beregnede kvalitetsindikatorer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oppsettet for kvalitetsrapportene er tungt basert på European Statistical System Standard for Quality Reports, som SSB allerede bruker. De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2180
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R2180

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2020
Frist returnering standardskjema: 10.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: