Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 slik at den omfatter bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan benytte visse alternative drivstoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/759 of 8 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/588 in order to include the use of 12 Volt efficient alternators in passenger cars capable of running on certain alternative fuels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 8. juni 2020 og trådte i kraft i EU 29. juni 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 73/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Sammendrag av innhold

Den 17. oktober 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i fellesskap en anmodning jf. artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning 725/2011 om å endre Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å utvide godkjenning av innovativ teknologi til bruk i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoff.

På grunn av den økende andelen av personbiler som er i stand til å kjøre på flytende petroleumsgass (LPG) eller komprimert naturgass (CNG), skal omfanget av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 også dekke bruk av de 12 volts effektive generatorene i slike kjøretøyer, og at noen faktorer i testmetodikken bør justeres tilsvarende. Kommisjonen vurderte anmodningen og fant anmodningen berettiget. Kjøretøyer bør derfor justeres for å ta hensyn til bruken av denne innovative teknologien i kjøretøyer som kan operere på disse drivstoffene.

Det anses også som hensiktsmessig og konsistent med andre godkjenningsvedtak for å også ta opp spørsmålet om kjøretøy som kjøres på E85. Spesielt bør det avklares med hensyn til slike kjøretøyer at det på grunn av den begrensede tilgjengeligheten av E85 i hele EU markedet ikke er hensiktsmessig å skille mellom dette drivstoffet og bensin for å bestemme CO2 besparelsene oppnådd ved å bruke en 12 volt effektiv generator.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge. Innholdet i beslutningen har vært drøftet mellom Statens vegvesen og SD, og det er enighet om at beslutningen følger fast-track- prosedyren (og derfor ikke forelegges Spesialutvalg for vurdering). 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/759
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D0759

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2020
Frist returnering standardskjema: 29.09.2020
Dato returnert standardskjema: 13.09.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 73/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker