Justeringer til Part-ML

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/270 om endring av forordning (EU) 1321/2014

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/270 of 25 February 2020 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards transitional measures for organisations involved in the continuing airworthiness for general aviation and continuing airworthiness management and correcting that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.06.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen har ingen forutgående dokumentasjon i form av RMT, NPA eller Opinion.

Sammendrag av innhold

Forordning 1321/2014 ble endre ved forordning 2019/1383. Etter vedtakelsen av sistnevnte, ble det avdekket enkelte mangler ved forordningen. Blant annet hadde man oversett henvisninger og referanser, samt at behov for enkelte tilpasninger og endringer hadde blitt oversett. Disse uklarhetene blir rettet i denne forordningen. Det er snakk om utelukkende tekniske endringer, og ingen materielle endringer. Det gjøres ingen endringer som påfører markedet nye byrder. Det foreligger eget EØS-notat for forordning 2019/1383 som forklarerer det nærmere innholdet i saken. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Forordning 2020/270 er nasjonalt gjennomført i forskrift 7.mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften må endres når forordningen tas inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter.  

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/270
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2020
Frist returnering standardskjema: 24.06.2020
Dato returnert standardskjema: 17.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker