Økologi - Unntak på grunn av COVID-19

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 av 7. juli 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008 om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av COVID-19 pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/977 of 7 July derogating from Regulations (EC) No 889/2008 and (EC) No 1235/2008 as regards controls on the production of organic products due to the Covid-19 pandemic

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører midlertidige unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008. Disse midlertidige unntakene er vurdert som nødvendige med bakgrunn i nasjonale restriksjoner på grunn av COVID-19 pandemien. Forordningen ble fastsatt den 7. juli, men er gitt tilbakevirkende kraft fra 1. mars. Den skal gjelde frem til 30. september 2020. Bestemmelsene om unntak fra kravene om fysisk kontroll og minimumskravene til prøvetaking skal likevel gjelde frem til 31. desember 2020. Dette er nærmere beskrevet under.

Rettsakten gjennomfører følgende midlertidige unntak i bestemmelser i forordning (EF) nr. 889/2008:

 • Unntak fra artikkel 65(1), hvor kravet om årlig fysisk kontroll og fornyelse av økologisertifikatet for virksomhetene kan erstattes med dokumentkontroll for lavrisiko virksomheter hvis nasjonale restriksjoner på grunn av Covid-19. I tillegg til dokumentkontroll kan det også benyttes andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder når det vurderes som nødvendig. Det er kompetent myndighet eller hvor hensiktsmessig kontrollorganet, som skal vurdere hvilken risikokategori den enkelte virksomhet blir definert som i henhold til en prosedyre for risikovurdering (jf. artikkel 27(3) i forordning (EF) nr. 834/2007). Dette unntaket vil kunne gjennomføres fra 1. mars og ut året.
 • For øvrige virksomheter skal fysisk kontroll gjennomføres så raskt som mulig når det ikke lenger er nasjonale korona-restriksjoner. Dette omfatter også nye virksomheter som søker om tilknytning til den økologiske kontrollordningen. Inntil fysisk kontroll er mulig å gjennomføre, kan slik kontroll erstattes med dokumentkontroll eller ved bruk av andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder. 
 • Unntak for artikkel 65(2), hvor antall prøver av økologiske produkter kan reduseres fra 5% til 2% beregnet ut fra antall økologiske virksomheter. Prosentandelen beregnes for hele 2020.
 • Unntak fra artikkel 92c(2) punkt b og c med reduksjon i minimum prosentandel tilleggskontroller og uanmeldte kontroller fra 10% til 5%. Prosentandelen beregnes for 2020.
 • Unntak fra artikkel 92a(4), hvor fristen for å svare på oppfølging av notifiseringssaker i OFIS øker fra 30 til 60 kalenderdager. 
 • Unntak fra artikkel 92e, hvor årlig inspeksjon av kontrollorgan kan gjennomføres ved hjelp av andre kommunikasjonsmetoder enn ved fysisk kontroll. Dette gjelder dersom kontrollen er planlagt å gjennomføres før 30. september. Ordlyden "årlig inspeksjon" av kontrollorgan endres til "årlig overvåking tilsyn". 

Rettsakten gjennomfører følgende midlertidig unntak i bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

 • Unntak fra artikkel 13.2 og 13.6, hvor det blir unntak for krav om papiroriginaler av importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland. I en midlertidig periode vil det derfor kun være krav om at kontrollorganet i tredjeland utsteder importsertifikat i TRACES NT, og at vedkommende myndighet i førstemottaker EØS-land godkjenner importsertifikater i TRACES NT. 

 • Unntak fra artikkel 15.4, hvor fristen for å svare på oppfølging av notifiseringssaker i OFIS øker fra 30 til 60 kalenderdager. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i en ny midlertidig forskrift om særskilte unntak fra visse regler om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av COVID-19 pandemien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler som gjøres ved forordning (EU) 2020/977 vurderes ikke til å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å gjennomføre midlertidige unntak for visse bestemmelser som omhandler kontroll av økologisk produksjon på grunn av COVID-19 pandemien. Dette omhandler særlig bestemmelser om unntak om krav til årlig fysiske kontroll av økologiske virksomheter, reduserte minimumskrav om gjennomføring av tilleggskontroll, uanmeldte kontroller og prøvetaking. Videre vurderes det også nødvendig med unntak om krav til originale importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland. Dette er med bakgrunn i nasjonale restriksjoner for blant annet reise og fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av COVID-19 pandemien.

Sakkyndige instansers merknader

Da det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien skal den innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen. EØS-notatet tas også kun opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser regelverksutkastet som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/977/EU
Basis rettsaktnr.: 889/2008 og 1235/2008
Celexnr.: 32020R0977

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker