Roadmap batteridirektivet

Veikart for revisjon av batteridirektivet

Roadmap for the revision of the battery directive

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2020

Spesialutvalg: Miljø og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Høringen for "veikartet" var åpen til 9 juli 2020.

Det er forventet at EU-kommisjonen legger fram sitt forslag til regelverk i fjerde 2020. Dette forslaget vil så gå til forhandling mellom EUs institusjoner før endelig regelverk vedtas.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har publisert et dokument (inception impact assessment) med informasjon om arbeidet med en større revisjon og fornyelse av EUs batteridirektiv (2006/66/EC). Formålet er å sikre en konkurransedyktig, sirkulær, bærekraftig og trygg verdikjede for alle batterier som plasseres på markedet i EØS-området. Revisjonen er en del av EUs grønne vekststrategi (European Green Deal), EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2020 og EUs nye industristrategi.

Mengden batterier som settes på markedet, forventes å øke. Kommisjonen ser muligheten for en konkurransedyktig strategisk verdikjede for batterier med lave klima- og miljøeffekter. Dekarbonisering av batterikjeden er en viktig del av dekarbonisering av transportsektoren som helhet.

Som en del av arbeidet vil EU-kommisjonen se på disse temaene:

 • Bruk av farlige stoffer og miljøgifter i batterier
 • Klimagassutslipp knyttet til produksjonsfasen
 • Ressursbruk i produksjonsfasen og tiltak som kan få batterier til å vare lengre før de kasseres..
 • Utfordringer med at materialene i batteriene ofte kommer fragruver i land med dårlig miljøstandard, dårlige arbeidsforhold, barnearbeid og liknende

Som del av revidering av direktivet vil EU-kommisjonen særlig vurdere:

 • Oppdatering av konsepter og definisjoner
 • Miljøkrav til batterier som settes på markedet, "responsible sourcing" bærekraftig og ansvarlig innkjøp av råvarer, farlige stoffer, klimafotavtrykk, krav om innhold av materialgjenvunnet materiale, varighet, mulighet for ombruk og materialgjenvinning
 • Tiltak for å bedre innsamling og materialgjenvinning av kasserte batterier.
 • Mulig utfasing av ikke-ladbare batterier, der det finnes alternativer
 • Krav til merking og informasjonstiltak
 • Minimumskrav til produsentansvar, inkludert nasjonale systemer og returselskap

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er grunn til å tro at direktivet vil føre til behov for endring av norsk regelverk, herunder avfallsforskriften kapittel 3. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det reviderte regelverket forventes å kunne medføre kostnader for produsent/importør, samtidig som det kan oppstå stordriftsfordeler i det interne markedet og et mer effektivt marked for sekundære råvarer fra batterier. Regelverket har potensial til å genere nye jobber i EØS-området. Aktiviteter knyttet til ombruk og materialgjenvinning av råvarer fra batterier, spesielt elbilbatterier er en viktig ny næring i Norge. De totale økonomiske og administrative konsekvensene avhenger av hvordan det endelige regelverket blir.

Sakkyndige instansers merknader

 EUs "veikart" har vært  på høring, og det har vært informert om denne høringen på Miljødirektoratets nettsider.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2006/66/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker