Tilstrekkelighetsvurdering av Kinas revisortilsyn

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 om tilstrekkeligheten av Kinas offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlamentets og rådets direktiv 2006/43/EF

Commission implementing decision (EU) 2019/1874 of 6 November 2019 on the adequacy of the competent authorities of the People's Republic of China pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document c(2019) 7854)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Beslutningen inneholder en vurdering av Kinas offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystem. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 slår fast at de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i Kina, som ivaretas av the Ministry of Finance og the Securities Regulatory Commission (CSRC) of the People's Republic of China, oppfyller de krav som efølger av direktiv 2006/43/EF artikkel 47 (1).

Beslutningen gjelder for perioden 15. november 2019 til 14. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant. Når den er tatt inn i EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk rett. Forskrift til ny revisorlov er under utarbeidelse, og det antas at rettsakten skal tas inn i denne.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1874
Basis rettsaktnr.: 2006/43/EC
Celexnr.: 32019D1874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker