Veikart for ny klimatilpasningsstrategi

Veikart: EU-strategi for klimatilpasning

Inception impact assessment: Adapting to climate change – EU strategy

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2020

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen la 11. mai 2020 fram et veikart for ny strategi for klimatilpasning. Veikartet har form som en tidlig konsekvensanalyse (inception impact assessment). Ny strategi for klimatilpasning er et av flere initiativer innen rammen av EUs European Green Deal (EGD). Klimatilpasningsstrategien, som vil bygge på veikartet, er ventet å bli lansert i fjerde kvartal 2020 eller første kvartal 2021. Veikartet er på åpen høring i perioden 12. mai -30. juni. I perioden 14. mai – 20. august gjennomfører Europakommisjonen konsultasjoner om innholdet i klimatilpasningsstrategien. 

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 11. mai 2020 fram et veikart for ny strategi for klimatilpasning. Veikartet har form som en tidlig konsekvensanalyse (inception impact assessment). Ny strategi for klimatilpasning er et av flere initiativer innen rammen av EUs European Green Deal (EGD). Klimatilpasningsstrategien, som vil bygge på veikartet, er ventet å bli lansert i fjerde kvartal 2020. Europakommisjonen mener at dagens klimatilpasningsstrategi fra 2013 er moden for revisjon. Den utgående strategien ble evaluert i 2018, og ny strategi vil bygge på evalueringen. Samtidig er den internasjonale konteksten endret som følge av Parisavtalen under Klimakonvensjonen og Sendairammeverket for katastrofeforebygging. Europakommisjonens forslag til klimalov tar opp i seg Parisavtalens artikkel 7 om klimatilpasning, og ny EU-strategi for klimatilpasning vil utarbeides for å fremme implementeringen av klimaloven. Strategien for klimatilpasning inngår slik i European Green Deal (EGD), blant en rekke initiativer som er ment å virke gjensidig styrkende. Veikartet tar dessuten utgangspunkt i at tiltakene for å styrke den europeiske økonomien etter COVID-19-epidemien må bidra til å øke samfunnets og økonomiens robusthet i møte med klimaendringene. 

Både nye tiltak og oppskalering av eksisterende tiltak vil inngå i den nye klimatilpasningsstrategien, herunder en ytterligere integrering av klimatilpasningshensyn i EUs lovgivning og politikk på andre saksfelt. Ny strategi for klimatilpasning er ment å støtte opp om alle forvaltningsnivåer i offentlig sektor og andre aktører i samfunnet. Strategien skal bidra til økt kunnskap om virkningene av klimaendringene, styrket planlegging og risikostyring i både offentlig og privat sektor, samt økt fokus på løsninger for klimatilpasning, med et blikk både for utvikling og implementering av slike løsninger. Blant de aktuelle nye handlingspunkter lister veikartet: 

 • Muligheten for å opprette et «observatorium» for å følge sosiale følger og fordelingsvirkninger av klimaendringenes virkninger. 

 • Knytte EUs klimatilpasningsstrategi tettere til den internasjonale klimatilpasningsagendaen og EUs internasjonale samarbeid. 

 • En gjennomgang av insentivstrukturene for forsikringer og investeringer for forebygging av naturskade. 

 • Økt tilgjengeliggjøring og bruk av risikodata fra offentlige og private kilder 

 • Økt fokus på utvikling og implementering av tilpasningsløsninger gjennom Horisont Europa-programmet for forskning og innovasjon og andre EU-fond.  

 • Mer støtte til robust skog- og annen økosystemforvaltning.  

 • Vurdere hvilke tiltak som kan skje «i samarbeid med» annen politikkutvikling innen rammen av European Green Deal, slik som strategien for bærekraftig finansiering, klimapakten, skogstrategien og strategien for naturmangfold.  

Veikartet framhever risikostyring, herunder for investeringer og i finansielle rammeverk, som en del av klimatilpasning. Tanken er at egnet risikostyring skal begrense konsekvensene av klimaendringene på en måte som gjør enkeltaktører, samfunnet og økonomien som helhet mer robust. I dette inngår et fokus på å gjøre EUs og medlemsstatenes budsjetter bedre rustet til å håndtere sjokk som følge av klimaendringer som kan påvirke den makroøkonomiske stabiliteten. Dette skal blant annet skje ved at EU investerer i sårbare sektorer, støtter økonomisk vekst der det trengs, og verner om folks trygghet og velferd. Europakommisjonen vurderer at strategien slik vil komme ulike typer aktører i privat sektor til gode, slik som små bedrifter og bønder. Fokuset på et sammensatt risikobilde vurderes også som egnet til å fremme bærekraftsmålene i global sammenheng. 

Merknader

EUs klimatilpasnings strategi som ble lansert i 2013 har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen. Veikartet viser at EUs klimatilpasningsstrategi trolig vil berøre flere områder som er relevante for  gjeldende norsk lovgivning og politikk. Det er for tidlig å vurdere rettslige og administrative konsekvenser. En ny vurdering vil gjøres i forbindelse med lanseringen av EUs klimatilpasningsstrategi, evt. om det på et tidligere tidspunkt foreligger et utkast til strategi.  
 

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet har lagt Europakommisjonens invitasjon til å kommentere på veikartet ut på Miljødirektoratet.no. Slik at de som ønsker det kan gi innspill direkte til kommisjonen. Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet følger prosessen fram mot lansering av klimatilpasningsstrategien.  

Vurdering

KLD og Miljødirektoratet, i samarbeid med berørte departementer og etater, følger utviklingen av klimatilpasningsstrategien, med innspill der hvor vi kan gi faglige bidrag til utformingen av strategien.  Eventuell EØS-relevans  og relevans for norsk politikk for klimatilpasning vil bli vurdert senere. Veikartet for klimatilpasningsstrategi må ses i sammenheng med andre EU-initiativer innen rammen av EGD, herunder arbeidet med EUs klimalov. Initiativet kan også vurderes i sammenheng med andre internasjonale prosesser knyttet til klimatilpasning i regi av Nordisk Ministerråd, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og FNs miljøprogram (UNEP), samt i oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: