Veikart - gjennomgang av krav til emballasje

Veikart - gjennomgang av kravene til emballasje og andre virkemidler for å forebygge emballasjeavfall

Road map - Review of the requirements for packaging and other measures to prevent packaging waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2020

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen åpent 30. september 2020 for offentlig høring med frist for innspill 6. januar 2021.  Høringen er utformet som spørreskjema og er åpen for alle inkludert privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og myndigheter. Kommisjonens høring finner man her

Kommisjonen planlegger i tillegg å gjennomføre målrettede konsultasjoner og workshops med interessenter og medlemslandenes eksperter. Kommisjonen vil publisere en oppsummerende rapport når prosessen med innhenting av innspill er avsluttet.

Det er forventet at EU-kommisjonen legger fram sitt forslag til regelverk i fjerde kvartal 2021. Dette forslaget vil så gå til forhandling mellom EUs institusjoner før endelig regelverk vedtas.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har publisert et veikart for en kommende revidering av kravene til emballasje, herunder de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning og mulighet for ombruk og gjenvinning i emballasjedirektivet (94/62/EC), for å fremme sirkulær økonomi. Kommisjonen planlegger å legge fram sitt forslag til direktiv i fjerde kvartal 2021. Initiativet er en del av EUs grønne vekststrategi (European Green Deal) og EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2020, og er også en oppfølging av EUs plaststrategi fra 2018. Formålet er å sikre et velfungerende indre marked med harmoniserte regler for emballasje, og samtidig motvirke negativ påvirkning på miljø og helse fra emballasje og emballasjeavfall. EU-kommisjonens arbeid vil inkludere vurderinger av mulighetene for:

  • forbedret emballasjedesign for å fremme ombruk og materialgjenvinning,
  • økt bruk av materialgjenvunnet råvare i emballasje,
  • å unngå overemballering,
  • å redusere mengdene emballasjeavfall.

De eksisterende kravene til emballasjens sammensetning i emballasjedirektivet har vært uendret siden 1994, og bidrar i liten grad til design for ombruk og materialgjenvinning og dermed en sirkulær økonomi. De er heller ikke tilpasset EUs avfallshierarki som angir en prioritert rekkefølge for avfallsbehandling. EU-kommisjonen vil foreslå regelverksendringer som fremmer design for ombruk og materialgjenvinning med høy kvalitet, og som kan håndheves av medlemslandene.

Videre vil Kommisjonene vurdere supplerende virkemidler, herunder målsettinger for redusert mengde emballasjeavfall og målsettinger for å unngå overemballering. Slike mål kan bli generelle eller mer spesifisert per material- eller emballasjetype. Kommisjonen vil også vurdere å gjøre ombruk obligatorisk for noen typer emballasje, særlig transportemballasje. I tillegg omtaler veikartet en rekke andre tiltak og virkemidler som vil bli vurdert, herunder krav om at all emballasje skal være mulig å ombruke eller materialgjenvinne, restriksjoner for enkelte typer emballasje og særlig der ombruksalternativer er tilgjengelig eller emballasje er unødvendig, redusere emballasjens kompleksitet (antall materialer og polymerer som brukes til emballasje), mål for bruk av materialgjenvunnet råvare, og nye kriterier og mål for offentlige anskaffelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er sannsynlig at de kommende endringene av emballasjedirektivet vil endre de harmoniserte kravene til emballasje som omsettes i det indre markedet, og derfor gir behov for endring av norsk regelverk, herunder avfallsforskriften kapittel 7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det reviderte regelverket forventes å kunne medføre kostnader for produsenter og importør av emballasje og emballerte produkter, samtidig som det kan oppstå stordriftsfordeler i det interne markedet og reduserte kostnader som følge av et mer effektivt og harmonisert marked for emballasje, emballasjeavfall og materialgjenvunnet råvare fra emballasje. Regelverket har potensial til å genere nye jobber i EØS-området, og skal støtte opp om omstillingen til en sirkulær økonomi. Økt ombruk og materialgjenvinning av emballasje kan gi positive effekter for klima og miljø, herunder også forsøpling. De totale økonomiske og administrative konsekvensene avhenger av hvordan det endelige regelverket blir.

Sakkyndige instansers merknader

 EUs veikart har vært på høring, og det er informert om denne høringen på Miljødirektoratets nettsider

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker