Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/860 av 18. juni 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2020/860 of 18 June 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.06.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

 

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter fra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest fra de gjeldende områdene.
Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. I vedlegget er landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen delt inn og nummerert fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så er det fallende sannsynlighet helt til del en. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt på avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.
Endringene i vedlegget til beslutning 2014/709/EU består i at landområdene i vedlegget justeres for å ta hensyn til den siste sykdomsutviklingen.
Dette vedtaket gjelder nye soneinndelinger i Polen og Slovakia. Det er endringer av soner 1, 2 og 3.  Ett nytt funn av ASF i en besetning i Polen fører til opprettelse av en  sone 3 i et område som tidligere var i sone 1. Et tilfelle av ASF hos villsvin like ved byen Košice medfører en ny sone 2 i Slovakia. Videre fastsetter Slovakia en sone 1 langs grensen til Ungarn, da det i løpet av de siste måneder er rapportert om flere tilfeller av ASF hos villsvin langs grensen på Ungarsk side. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge har ikke hatt utbrudd av afrikansk svinepest og Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/860
Celexnr.: 32020D0860

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.06.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 19.06.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker