Endring av 2,6 GHz-beslutningen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/636 av 8. mai 2020 om endring av kommisjonsbeslutningen 2008/477/EF gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/636 of 8 May 2020 amending Decision 2008/477/EC as regards an update of relevant technical conditions applicable to the 2 500–2 690 MHz frequency band

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2020

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 8. mai 2020 og publisert i Official Journal of the European Union 12. mai 2020. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen 2008/477/EF harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz (heretter 2,6 GHz-båndet) til bakkebaserte systemer for elektroniske kommunikasjonstjenester innen medlemslandene, hovedsakelig med tanke på å gi tilgang til trådløse bredbåndstjenester for sluttbruker.

Medlemslandene har, gjennom artikkel 6(3) av Europaparlamentets og Rådets beslutning nr. 243/2012/EU, en forpliktelse til å legge til rette for at tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester skal kunne oppgradere deres nettverk til den nyeste og mest effektive teknologien, for å utnytte frekvensressursene best i tråd med prinsippene for tjeneste- og teknologinøytralitet.

RSPG har vedtatt to frekvenspolitiske standpunkt vedrørende strategisk veikart for 5G i Europa (RSPG Opinions), hvor RSPG identifiserer behovet for å sikre at tekniske og regulatoriske vilkår for alle frekvensbånd allerede harmonisert for mobile nettverk er tilrettelagt for 5G-teknologi. Et av disse frekvensbåndene er 2,6 GHz-båndet, som i dag innen EU primært anvendes til fjerde generasjon trådløse bredbåndssystemer (4G).

Kommisjonen ga, i mandat av 12. juli 2018, CEPT i oppgave å gjennomgå de harmoniserte tekniske vilkårene i utvalgte EU-harmoniserte frekvensbånd, inkludert 2,6 GHz-båndet, og utarbeide de minst restriktive vilkårene for introduksjonen av neste generasjons bakkebaserte mobile tjenester, 5G, i båndene.

CEPT presenterte 5. juli 2019 resultatene fra studiene i CEPT Report 72, som blant annet gir reviderte tekniske vilkår for 2,6 GHz-båndet på grunnlag av introduksjon av konseptet Block Edge Mask (BEM) i forbindelse med introduksjon av 5G i båndet. Rapporten beskriver harmoniserte tekniske vilkår for ikke-aktive og aktive antennesystemer (ikke-AAS og AAS), som anvendes i systemer for trådløse bredbåndsløsninger (wireless broadband electronic communications services – WBB ECS), med synkronisert eller usynkronisert operasjon. Rapporten inneholder også vilkår for sameksistens mellom WBB ECS-systemer med henholdsvis ikke-AAS og AAS, og WBB ECS-systemer basert på frekvensdelt dupleks (FDD) og tidsdelt dupleks (TDD) i frekvensbåndet. Den tar også for seg sameksistens mellom WBB ECS-systemer i frekvensbåndet og andre tjenester i nabobånd.

Ifølge CEPT Report 72 er uparet anvendelse (enten TDD eller supplerende nedlink – SDL) utenfor dupleks-gapet 2 570-2 620 MHz meget begrenset, og det presiseres at en slik anvendelse bør være gjenstand for ytterligere harmonisering og koordinert tidsplan på EU-nivå, grunnet risikoen for interferens på landegrenser. For å fjerne denne risikoen bør man unngå fleksibilitet rundt uparet anvendelse utenfor dette frekvensbåndet, noe EUs harmoniserte kanalplan i 2,6 GHz-båndet gir mulighet for. Medlemslandene kan velge synkronisert, semisynkronisert eller usynkronisert TDD-operasjon i delbåndet 2 570-2 620 MHz.

Konklusjonene i CEPT Report 72 skal implementeres av medlemslandene så snart som mulig, unntatt i behørig begrunnede tilfeller. Dette vil fremme tilgjengeligheten og bruken av 2,6 GHz-båndet for 5G, samtidig som prinsippene for teknologi- og tjenestenøytralitet opprettholdes.

Begrepet «identifisere og gjøre tilgjengelig» («designating and making available») i denne beslutningen refererer til:

i)     tilpasning av nasjonalt rammeverk for frekvensallokering for å inkludere tiltenkt bruk av 2,6 GHz-båndet under de harmoniserte tekniske vilkårene definert i beslutningen,

ii)    iverksette nødvendige tiltak for å sikre sameksistens med eksisterende bruk i båndet, i den grad dette er nødvendig,

iii)   sette gang prosessen med å undersøke interessen for å anvende de reviderte tekniske vilkårene for frekvensbåndet.

Koordineringsavtaler mellom medlemsland og ikke-EU land kan være nødvendig for å sikre en implementering av parameterne i denne beslutningen i medlemslandene, og dermed unngå skadelig interferens og legge til rette for en effektiv og ikke-fragmentert frekvensbruk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU), Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Ingen endringer i norsk regelverk er påkrevd som følge av beslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen ventes ikke å få økonomiske konsekvenser for private parter. Rettsakten vil få administrative konsekvenser for statlige myndigheter (Nkom) i forbindelse med forhandlinger om koordineringsavtaler med tredjepart (Russland, Sverige og Finland). Kostnadene til dette vil måtte dekkes over det ordinære budsjettet til Nkom.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er under vurdering i EFTA-landene.

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet knyttet til revideringen av tekniske vilkår for 2,6 GHz-båndet både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) med CEPT Report 72 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spectrum Committee) i EU.

Beslutningen er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overenstemmelse med beslutningen.

Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst for beslutningen.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2020)2831
Rettsaktnr.: 2020/636/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/477/EC
Celexnr.: 32020D0636

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.04.2020
Frist returnering standardskjema: 02.06.2020
Dato returnert standardskjema: 02.06.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker