EØS-notatbasen

Forordning (EU) 2020/745 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2018/1042 hva gjelder ikrafttredelsesdatoer

Kommisjonsforordning (EU) 2020/745 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2018/1042 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdato for visse krav som følge av Covid-19 pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/745 of 4 June 2020 amending Regulation (EU) 2018/1042 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Utkastet til forordning er utarbeidet av EU-kommisjonen på oppfordring og i samarbeid fra luftfartsmundighetene i EU-/EØS-landene. På grunn av viktiheten av å få reglene vedtatt raskt, er det ikke gjennomført en ordinær høring i EU av utkastet til forordning. EU-Kommisjonen har imidlertid sikrkulert utkastet til de nasjonale luftfartsmyndighetene for kommentarer. Luftfartstilsynet har i den forbindelse meddelt EU-kommisjonen at man er positive til reglene om slik utsettelse.

Forordning (EU) 2020/745 endrer kun fristen for ikrafttredelse av de nevnte reglene i forordning (EU) 2018/1042. Disse materielle reglene var på høring i Norge i forbindelse med at forordning (EU) 2018/1042 ble gjennomført. Luftfartstilsynet har publisert informasjon om denne fristutsettelsen, og har i tillegg informer aktørene som berøres av den endrede fristen. Luftfartstilsynet anser der derfor ikke nødvendig å gjennomføre alminnelig høring av forordning (EU) 2020/745.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder forordning (EU) 2020/745 som endrer ikrafttredelsen av enkelte bestemmelser i forordning (EU) 2018/1042. Forordning (EU) 2018/1042 inneholder regler om krav til terrengvarslingssystem for visse fly samt regler om tiltak for å motvirke rus m.m. som sikkerhetsrisiko i luftfarten.  Endringen gjelder ikrafttredelsen av de sistnevnte reglene.  Disse reglene skal i utgangspunktet tre i kraft og gjelde fra 14. august 2020. I lys av den ekstraordinære situasjonen i luftfarten som følge av koronapandemien, er det besluttet å utsette denne fristen med 6 måneder til 14. februar 2021. Forordning (EU) 2020/745 gjennomfører denne utsettelsen. Hensikten med utsettelsen er å bidra til å lette arbeidsbyrden i de berørte flyselskapene og de nasjonale luftfartsmyndihetene i denne perioden.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) 2020/745 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordningen) artikkel 23, 31 og 62(15), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2018/1042 er gjennomført i forskrift 7, august 2013 om luftfartsoperasjoner. Forordning (EU) 2020/745 er innlemmet i EØS-avtalen og inn i norsk rett ved en forskrift som endrer den nevnte gjennomføringsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen om utsatt ikrafttredelse vil få direkte konsekvenser for Luftfartstilsynet og for luftfartsselskaper som driver ervervsmessig flyging med fly og helikopter. Disse aktørene vil få bedre tid til å gjennomføre tiltakene som er nødvendig for å kunne overholde de kommende bestemmelsene. Koronapandemien har medført en krise for luftfarten som krever at ressurser og oppgaver omprioriteres. Gjennomføringen av de aktuelle tiltakene i forordning (EU) 2018/1042 krever vesentlige ressurser i mange luftfartsselskaper. Utsettelsen vil lette arbeidsbyrden for disse aktørene i denne perioden og gjøre en slik omprioritering lettere å gjennomføre. Utsettelsen ventes ikke å medføre økte kostnader eller andre negative konsekvenser for de berørte aktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) 2020/745 er ikke behandlet i Speisalutvalget for transport. 

Luftfartstilsynet mener rettsakten vil være EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet er positiv til endringen av ikraftredelsesdato. Ved å gi bedre tid til gjennomføringen tiltakene som er nødvendige etter forrdning (EU) 2018/1042, vil endringen lette Luftfartstilsynets og luftfartselskapenes arbeid i en tidsperiode hvor håndtering av konsekvensene av koronapandemien krever mye ressurser.

Luftfartstilsynet mener forordning (EU) 2020/745 er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/745
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0745

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema: 09.06.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 223/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 15.12.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2020