Direktiv om forlenget frist for implementering av direktiv 2016/797 og 2016/798

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/700 om endring av direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 med hensyn til forlengelse av deres gjennomføringsperiode

Directive (EU) 2020/700 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Directives (EU) 2016/797 and (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition periods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25. mai 2020. 

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 9. september 2020.

Sammendrag av innhold

I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Direktivet forlenger dermed fristen for implementering av direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet) og direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet) til 31. oktober 2020.

Formålet med å gi en utsettelse er å skape forutberegnelighet, spesielt for bransjen og jernbaneforetak som skal ha nytte av fjerde jernbanepakke.

Nærmere om de enkelte endringene

Direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet)

Ny artikkel 54 nr. 4 om at nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan utstede godkjennelser etter direktiv 2008/57/EF inntil 31. oktober 2020.

Ny artikkel 57 nr. 2a om at medlemsstater som har utsatt gjennomføring av direktivet etter artikkel 57 nr. 2, kan utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020.

I artikkel 58 endres datoen 16. juni 2020 til 31. oktober 2020 som frist for implementering av direktivet.

Direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet)

Ny artikkel 6a, ny artikkel 27 nr. 7, ny artikkel 27a, ny artikkel 31 nr. 3 og ny artikkel 33 nr. 2a for å tilpasse disse bestemmelsene til den utsatte fristen. I artikkel 34 endres datoen 16. juni 2020 til dato 31. oktober 2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Nytt samtrafikkdirektiv og nytt sikkerhetsdirektiv er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU, og er tatt inn i Prop. 101 LS (2019-2020). Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet innebærer ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge. At gjennomføringsfristen forlenges anses positivt for forberedelsene for gjennomføring av direktivene i Norge. Tilsynsmyndigheten får bedre tid til å forberede det nye regelverket før det trer i kraft, samtidig som bransjen får bedre tid til å tilpasse seg regelendringene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/700
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020L0700

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2020
Frist returnering standardskjema: 16.09.2020
Dato returnert standardskjema: 10.09.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: