POPs/PFOA

Kommisjonsforordning (EU) 2020/784 av 8. april 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende listing av perfluorooktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/784 of 8 April 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOArelated compounds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. april 2020 og ble publisert i OJ 15. juni 2020. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2020/784, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen innebærer at PFOA føres opp i Del A i vedlegg I til POPsforordningen. Produksjon, bruk og omsetning av PFOA, dets salter og PFOA- relaterte forbindelser over gitte grenseverdier blir da forbudt, men en lang rekke tidsbegrensede unntak gjelder. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/784
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32020R0784

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2020
Frist returnering standardskjema: 29.05.2020
Dato returnert standardskjema: 29.05.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 372/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.09.2020
Høringsfrist: 16.11.2020
Frist for gjennomføring: 11.12.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.03.2022

Lenker