Forsiden

Reach/XVII/CMR mm.

Kommisjonsforordning (EU) 2020/2096 av 15. desember 2020 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer), utstyr omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745, persistente organiske forbindelser, visse stoffer og blandinger i væskeform, nonylfenol og testmetoder for azofargestoffer

Commission Regulation (EU) 2020/2096 of 15 December 2020 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), as regards carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances, devices covered by Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, persistent organic pollutants, certain liquid substances or mixtures, nonylphenol and testing methods for azocolourants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er fastsatt og publisert i Official Journal. Den er gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Reach vedlegg XVII inneholder stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt. EU-kommisjonen har fastsatt en forordning som endrer flere poster på vedlegg XVII.

Forbud mot CMR-stoffer i kjemikalier til den generelle befolkningen

Stoffer som er klassifisert av myndighetene som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategoriene 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. Dette er hjemlet i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til Reach. Stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har. Siden sist tilleggene ble oppdatert, har CLP-forordningen blitt oppdatert med nye klassifiseringer i forordningene 2018/1480 og 2020/217. CMR-stoffene i disse to forordningene er nå oppført i tilleggene i vedlegg XVII til Reach, slik at disse stoffene nå er omfattet av omsetningsrestriksjonene i postene 28-30.

Overføring av restriksjoner fra Reach til forordningen om persistente organiske forbindelser

Tre stoffer er strengere regulert i forordningen om persistente organiske forbindelser ("POPs-forordningen") enn i Reach. Dette gjelder flammerhemmeren dekaBDE, PFOA og andre beslektede perfluorerte stoffer og pentaklorfenol. I denne forordningen blir stoffene slettet fra Reach vedlegg XVII.

Unntak for medisinsk utstyr fra postene 28-30

Medisink utstyr er regulert i forordning 2017/745. Forordningen regulerer blant annet innholdet av CMR-stoffer i kategoriene 1A og 1B i visse typer utstyr. I denne forordningen blir medisinsk utstyr regulert av forordningen unntatt fra postene 28-30 i Reach vedlegg XVII.

Andre endringer

Det er også endringer i andre poster på vedlegg XVII. Den viktigste av disse er en oppdatert liste med analysemetoder for azofargestoffer. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach. Produktforskriften ble endret for å overføre eksportforbudet som gjelder dekaBDE og pentaklorfenol fra produktforskriften § 2-30 til § 4-2 fordi reguleringen av stoffene er overført fra Reach til POPs-forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring 27. april-25. mai 2020, se lenke. Norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er spesielt positivt at stoffer som blir klassifisert på bakgrunn av CMR-egenskaper blir forbudt omsatt til den generelle befolkningen, og at regulering av PFOA, dekaBDE og pentaklorfenol blir tatt ut av Reach slik at det nå blir klart at det er den strengere reguleringen i POPs-forordningen som gjelder.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2096
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32020R2096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2020
Frist returnering standardskjema: 10.08.2020
Dato returnert standardskjema: 30.07.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2020
Høringsfrist: 10.12.2020
Frist for gjennomføring: 24.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.06.2021

Lenker