Referansedokument for beste miljøpraksis for avfallshåndteringssektoren

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/519 av 3. april 2020 om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for avfallshåndteringssektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

Commission Decision (EU) 2020/519 of 3 April 2020 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the waste management sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2020

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i detaljhandelen

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Detaljhandelen er det første dokumentet som ble ferdigstilt. Det blir utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

 • Retail trade  (Detaljhandelen)
 • Tourism (Turistsektoren)
 • Construction (Bygg & anlegg)
 • Public Administration (Offentlig administrasjon)
 • Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)
 • Food and beverage manufacturing (Produksjon av nærringsmidler og drikkevarer)
 • Car manufacturing (Produksjon av biler)
 • Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)
 • Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)
 • Waste management (Avfallshåndtering)
 • Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

Les mer om referansedokumentene her: http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/guidance_en.htm

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Under beskrivelse av best environmental management practics (BEMP) for innsamling av municipal waste (husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet) er det fokus på separat innsamling av avfallsfraksjoner der avfallet oppstår. Dette harmonerer ikke helt med vårt synspunkt (norsk posisjon).

Erfaringen viser at det er utfordrende å få innbyggerne til å sortere avfallet korrekt til tross for omfattende informasjonskampanjer. Dette gjelder spesielt i blokkbebyggelse. For å  øke andelen avfall som materialgjenvinnes eller forberedes til ombruk må innsamlingen av avfall fra husholdning være en kombinasjon av separat innsamling der avfallet oppstår og avanserte sentralsorteringsanlegg for separasjon av avfall.  Vi mener at avanserte sentralsorteringsanlegg, forutsatt separat sortering av matavfall (biologisk avfall),  må anses som BEMP.  

ROAF (Ringerike avfallsforedling IKS)  er et eksempel på et slik sentralsorteringsanlegg som sorterer ut de ulike avfallsfraksjonene ved hjelp av ulike sensor teknologier, i tillegg til IVAR og det planlegges også ytterligere to anlegg i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/519
Basis rettsaktnr.: 1221/2009
Celexnr.: 32020D0519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2020
Frist returnering standardskjema: 08.06.2020
Dato returnert standardskjema: 10.06.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker