Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tekniske tilpasninger til direktiv om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen

Kommisjonsdirektiv 2019/1833 av 24. oktober 2019 med endringer av vedlegg I, III, V and VI til direktiv 2000/54/EU

Commission Directive (EU) 2019/1833 of 24 October 2019 amending Annexes I, III, V and VI to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards purely technical adjustments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2020

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.05.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 24. oktober 2019. Gjennomføringsfristen er 20. november 2021.

Spørsmålet om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen vedlegg XVIII er under vurdering.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Kommisjonsdirektiv 2019/1833 gjør endringer i vedlegg I, III, V og VI i direktiv 2000/54/EU, som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 15. Direktiv 2000/54/EU gir bestemmelser for å beskytte arbeidstakere fra risiko mot deres helse og sikkerhet, inkludert forebygging av slike risikoer, som kommer fra eller kan komme fra eksponering av biologiske faktorer. Direktivet retter seg mot aktiviteter hvor arbeidstakere eksponeres eller kan eksponeres for biologiske faktorer.

Vedlegg I gir en liste over arbeidsaktiviteter som kan innebære en risiko for eksponering for biologiske faktorer.

Vedlegg III inneholder en liste over biologiske faktorer som kan innebære en risiko for arbeidstakere, klassifisert etter nivå av infeksjonsfare.

Vedlegg V og VI inneholder tiltak for inneslutning og nivåer for laboratorier, dyrefasiliteter og industri.

Direktivets innhold og formål

Endringsdirektivet ble vedtatt av Kommisjonen 24. oktober 2019, og anses kun å være av teknisk art. Endringene anses ikke å medføre materielle endringer.

Vedlegg I endres innledningsvis for å avklare at listen over arbeidsaktiviteter ikke er uttømmende. Dette på bakgrunn av en vurdering av at risikovurderingen kan vise ikke-tilsiktet eksponering for biologiske faktorer og at det derfor kan være andre arbeidsaktiviteter enn de opplistede som kan måtte hensyntas.

Vedlegg III endres i tråd med siste kunnskap om vitenskapelig utvikling som har medført vesentlige endringer siden sist listen ble endret. Dette gjelder særlig klassifiseringssystem, fagterminologi, klassifisering og egenskaper av biologiske faktorer samt eksistensen av nye biologiske faktorer.

Vedlegg V og VI endres og omstruktureres for å være i samsvar med og ta hensyn til inneslutning og andre tiltak omfattet av Direktiv 2009/41/EU.

Det er tatt hensyn til behovet for å opprettholde eksisterende nivå av beskyttelse for arbeidstakere som kan bli eksponerte for biologiske faktorer gjennom arbeidet og for å sikre at endringene kun tar hensyn til den vitenskapelige utviklingen på området som krever justering på arbeidsplassen som kun er av teknisk art.

Rapporteringsforpliktelser

Ingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet endrer vedlegg I, III, V og VI i direktiv 2000/54/EU med det formål som er nevnt ovenfor. Rettsakten er i norsk rett gjennomført i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), og forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Direktivforslaget vil ikke medføre endringer i arbeidsmiljøloven, men det vil være behov for en oppdatering av vedlegg II til de nevnte forskriftene med liste over biologiske faktorer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med endringene i direktivet vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes, og endringene omfatter kun oppdateringer som følge av vitenskapelig utvikling. Rettsakten antas å føre til mindre administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene og for virksomhetene. Virksomheter og bransjer som kan bli berørt av endringene, vil i all hovedsak ha rutiner, tiltak og utstyr for håndtering av biologiske faktorer på plass allerede.

Berørte bransjer

Bransjer og virksomheter som antas å berøres av endringene er helsevesenet og forskningsinstitusjoner samt i noen grad undervisningsinstitusjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet har vurdert direktivet, og konkludert med at det er EØS-relevant og akseptabelt. Direktivet er ikke sendt til andre sakkyndige instanser, og departementet er ikke kjent med at det har innkommet merknader fra andre.

Vurdering

Direktivet anses foreløpig relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Departementet nevner til orientering at det i forbindelse med koronapandemien er satt i gang en prosess angående innlemmelse og klassifisering av SARS-CoV-2 i vedlegg III til direktiv 2000/54/EU.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1833
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019L1833

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen